Anunț GAL Satu Mare
Dosarele de înscriere se depun prin email la adresa: [email protected] sau la sediul DAS Satu Mare din str. Ilisesti nr. 4, până în data de 15.11.2023

ASOCIAȚIA GAL SATU MARE PENTRU DEZVOLTARE SOCIALĂ organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de ASISTENT ADMINISTRATIV al ASOCIAȚIEI GAL SATU MARE PENTRU DEZVOLTARE SOCIALĂ / Secretar contract individual de muncă cu timp parțial 2 ore /săptămână, pe durată determinată de 4 luni.

Pentru a participa la concursul de ocupare a postului, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

Condiţii generale:


• să aibă cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale UE şi domiciliu în România;
• să cunoască limba română scris şi vorbit;
• să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să aibă stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale;
• să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:


• studii medii (diploma de bacalaureat)
• dovada competenței/ experienței relevante în cel puțin unul dintre cele două domenii enumerate:


- Experiență/studii în management-ul administrativ al proiectelor locale (experiență în implementarea și gestionarea de proiecte finanțate din fonduri europene; diplome/certificate/adeverințe de la angajator) sau declarație pe propria răspundere de angajament de participare la formarea profesionala asigurată de asociație);
- Experiență în poziții de ASISTENT ADMINISTRATIV / secretar sau similare de ASISTENT ADMINISTRATIV /secretar.


CONSTITUIE AVANTAJ: deținerea de competențe și/ sau abilitați pentru demararea și gestionarea proceselor de dezvoltare la nivel local.

Atribuțiile postului:


• Asistă managerul de proiect în realizarea proceselor specifice managementului de proiect: coordonarea și implementarea activităților; alocarea resurselor materiale și financiare per activități;
• Pregătește documentele necesare (invitații, anunțuri etc.)
• Arhivează documentația proiectului;
• Asigură activități specifice de sprijin administrativ, la solicitarea managerului de proiect.

EXAMENUL CONSTĂ ÎN DOUĂ ETAPE:  


• selecţia dosarelor de înscriere, în data de 16.11.2023
• susținerea unei interviu, în data de 17.11.2023

Dosarele de înscriere se depun prin email la adresa: [email protected] sau la sediul DAS Satu Mare din str. Ilisesti nr. 4, până în data de 15.11.2023, în zilele de luni – vineri între orele 8.00-13.00.

Dosarul de înscriere la concurs, va conține în mod obligatoriu:


a) scrisoare de intenție formulată de candidat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor si dovada experienței relevante;
e) cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae.


Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea până la data interviului pentru candidații care au fost selectați pentru interviu.


Candidații vor fi înștiințați telefonic. Totodată orice informație legată de angajare se afișează şi pe site-ul Primăriei Municipiului Satu Mare.
Informaţii suplimentare se pot obține pe mail la adresa [email protected].

 

Documente
Politica de Cookie