454 de copii din municipiul Satu Mare au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate
Din totalul de anul acesta, 31 de copii au ambii părinți plecați la muncă în străinătate, 42 de copii au părintele unic susținător peste granițe, iar 381 de copii au unul dintre părinți plecați. Conform datelor statistice, la nivel de municipiu Satu Mare niciun copil nu a revenit în țară după o perioadă de migrație mai mare de un an. 

Conform datelor culese de instituțiile de învățământ, la nivel de municipiu reședință de județ sunt în anul școlar 2021/2022 un număr total de 454 de copii care au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate. 

 

Numărul este în creștere comparativ cu anul școlar anterior, 2020/2021, când în municipiul Satu Mare, specialiștii din cadrul Compartimentului Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Satu Mare au instrumentat un total de 398 de cazuri de copii cu unul sau ambii părinți plecați peste hotare. 
    

Din totalul de anul acesta, 31 de copii au ambii părinți plecați la muncă în străinătate, 42 de copii au părintele unic susținător peste granițe, iar 381 de copii au unul dintre părinți plecați. Conform datelor statistice, la nivel de municipiu Satu Mare niciun copil nu a revenit în țară după o perioadă de migrație mai mare de un an. 

 

Direcția de Asistență Socială Satu Mare dorește să le comunice tuturor părinților sătmăreni că este obligația lor ca înainte de a pleca din țară să se asigure că își lasă copiii în grija unor rudenii până la gradul 4 care își asumă responsabilitatea creșterii și îngrijirii lor. Părinții care intenționează să plece la muncă în străinătate au obligația să notifice intenția cu cel puțin 40 de zile înainte de a părăsi țara Direcției de Asistență Socială, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Toate informațiile despre această procedură se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, Aleea Ilișești nr. 4 sau la numărul de telefon 0748109853 – Compartiment Protecție Socială.  

 

Secțiunea a 4-a din Legea nr. 272/21 iunie 2004 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 
                                                                      SECŢIUNEA a 4-a 
 
 Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 
 
 
ART. 104 (1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. 
(2) Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz. 
(3) Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi. 
(4) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi urmează să plece la muncă într-un alt stat. 

ART. 105 (1) Persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil. 
(2) Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni. 
(3) Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată potrivit art. 104 alin. (3). 
(4) Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în faţa instanţei. 
(5) La cerere se ataşează acte din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1). 
(6) Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soluţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia. 
(7) Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea. 
(8) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), după ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul. 
(9) Instanţa de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum şi primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acordă delegarea autorităţii părinteşti. 

ART. 106 Autorităţile administraţiei publice locale, prin intermediul serviciilor de asistenţă socială, pot iniţia, în limita prevederilor bugetului de stat sau ale bugetelor locale şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzute cu această destinaţie, campanii de informare a părinţilor, în vederea: 
a) conştientizării de către părinţi a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate; 
b) informării părinţilor cu privire la obligaţiile ce le revin în situaţia în care intenţionează să plece în străinătate. 

ART. 107 Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi serviciile de care aceştia pot beneficia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

ART. 108 Serviciul public de asistenţă socială şi centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională au obligaţia de a dezvolta servicii de consiliere specializată destinate copilului care a revenit în ţară, după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.

 
Politica de Cookie