×
Despre instituție
Prezentare generală

Direcția de Asistenţă Socială, denumită în continuare DAS, este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Satu Mare, din anul 2003.

 

Direcția de Asistenţă Socială se organizează şi funcţionează potrivit Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 215/ R /2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de asistenţă socială şi structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare, a H.C.L. nr. 93/2007 privind înființarea Serviciului  de Asistenţă Socială Satu Mare, H.C.L. nr. 265/25.10.2018 privind transformarea Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare în Direcția de Asistență Socială Satu Mare şi a H.C.L nr. 93/2007 privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare în Domeniul Asistenţei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Conducerea Direcția de Asistenţă Socială este asigurată de directorul executiv și primarul municipiului Satu Mare.

 

Misiune: Asigură activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele  singure şi familiile aflate în dificultate din Municipiul Satu Mare.

 

Scop:  Îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.

 

Asistenţa socială la nivelul DAS se realizează prin acordarea de beneficiii sociale şi furnizarea de servicii sociale. Serviciile sociale şi beneficiile sociale se acordă în funcţie de situaţia persoanei sau familiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 

DREPTUL LA ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Dreptul la asistenţă socială este garantat, în condiţiile legii, pentru toţi cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în România, fără niciun fel de discriminare. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi informaţi asupra conţinutului şi modalităţii de acordare a măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială. • Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, în conformitate cu prevederile legii.

 

Domeniile de activitate:

•    Protecţia copilului şi familiei;
•    Protecţia persoanelor vârstnice;
•    Protecţia persoanelor cu handicap;
•    Protecţia persoanelor fără adăpost;
•    Protecţia persoanelor şi familiilor cu venituri mici.

 

Principalele Obiective:


1.    Instituirea unor programe speciale de integrare socială a persoanelor aflate în stare de risc social pentru:

- persoanele aflate la Centrul Social de Urgenţă pentru Adulţi;
- persoanele marginalizate, în contextul Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şicombaterea marginalizării;
- persoanele cu handicap;
- persoanele vârstnice;
- copiii aflaţi în dificultate.

 

2.    Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor şi familiilor aflate în situaţie de risc, prevenirea instituţionalizării asistaţilor, creându-le condiţiile necesare pentru a rămâne în mediul natural (asistenţi personali), indemnizaţii;

 

3.    Îmbunătăţirea nivelului de informare a beneficiarilor, a autorităţilor centrale şi locale, a partenerilor şi a opiniei publice asupra oricăror activităţi şi servicii derulate de DAS;

 

4.    Identificarea continuă a nevoilor persoanelor aflate în situaţii de risc social;

 

5.    Adaptarea permanentă la nevoile identificate prin diversificarea serviciilor oferite pe categorii de beneficiari;

 

6.    Asigurarea şi menţinerea unor servicii de calitate adaptate atât nevoilor comunităţii, cât şi standardelor de calitate;

 

7.    Promovarea activităţilor DAS, facilitarea comunicării şi colaborării la nivel local, încurajarea şi dezvoltarea de parteneriate viabile cu alţi furnizori de servicii sociale, instituţii publice şi ONG-uri;

 

8.    Identificarea şi atragerea de resurse financiare (fonduri nerambursabile) pentru realizarea obiectivelor Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare;

 

9.    Adaptarea continuă a strategiei de dezvoltare socială a Municipiului Satu Mare prin implicarea societăţii civile în luarea deciziilor (chestionare) şi a factorilor sociali locali (instituţiile de asistenţă socială ), precum şi a organizaţiilor nonguvernamentale;

 

10.    Asigurarea condiţiilor de legalitate a tuturor actelor, faptelor şi măsurilor întreprinse de Direcția de Asistenţă Socială;

 

11.    Asigurarea creşterii gradului de profesionalism şi calificare a personalului din subordine;

 

12.    Stimularea implicării comunităţii în dezvoltarea, menţinerea şi acordarea serviciilor prin activităţi de voluntariat.

 
Politica de Cookie