×
Serviciile noastre
Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate

Înainte de a pleca din țară, asigurați-vă că vă lăsați copiii în grija unor rudenii până la gradul 4 care își asumă responsabilitatea creșterii și îngrijirii lor! 

 

Părinții care intenționează să plece la muncă în străinătate au obligația să notifice intenția cu cel puțin 40 de zile înainte Direcției de Asistență Socială.

 

Suntem aici pentru dumneavoastră, mămici și tătici care aleg să meargă peste hotare, oferindu-vă consiliere și îndrumare la fiecare pas stabilit prin Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Secțiunea a 4-a din Legea nr. 272/21 iunie 2004 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare

 

                                                                                     

SECŢIUNEA a 4-a

Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
 
 
ART. 104 (1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. 
(2) Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.
(2^1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care a locuit copilul, care este plecat la muncă în străinătate, are obligația de a transmite de îndată serviciului public de asistență socială din raza de domiciliu notificarea cu privire la desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței sale. 
(3) Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi. 
(4) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi urmează să plece la muncă într-un alt stat. 
ART. 105 (1) Persoana desemnată potrivit art. 104 alin. (2) trebuie să facă parte din familia extinsă sau dintre rudele, altele decât cele de gradul III inclusiv, afinii, prietenii familiei ori ai familiei extinse a copilului față de care acesta a dezvoltat relații de atașament sau alături de care s-a bucurat de viața de familie, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil. 
(2) Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni. 
(3) La solicitarea părintelui sau, după caz, din oficiu, instanța va dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pentru o perioadă de maximum un an, către persoana desemnată potrivit art. 104 alin. (2). În situația în care părinții nu revin în țară, instanța poate prelungi succesiv delegarea temporară, pe durata lipsei acestora, pentru perioade de cel mult un an. 
(4) Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în faţa instanţei. 
(5) La cerere se atașează acte din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), precum și raportul de anchetă psihosocială întocmit de serviciul public de asistență socială de la domiciliul persoanei desemnate.
(6) Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soluţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia. 
(7) Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea. 
(8) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), după ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul. 
(9) Instanţa de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum şi primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acordă delegarea autorităţii părinteşti. 
ART. 106 Autorităţile administraţiei publice locale, prin intermediul serviciilor de asistenţă socială, pot iniţia, în limita prevederilor bugetului de stat sau ale bugetelor locale şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzute cu această destinaţie, campanii de informare a părinţilor, în vederea: 
a) conştientizării de către părinţi a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate; 
b) informării părinţilor cu privire la obligaţiile ce le revin în situaţia în care intenţionează să plece în străinătate. 
ART. 107 Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi serviciile de care aceştia pot beneficia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
ART. 108 Serviciul public de asistenţă socială şi centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională au obligaţia de a dezvolta servicii de consiliere specializată destinate copilului care a revenit în ţară, după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.

 

 

capitolul-serviciile-noastre-protectia-copilului-cu-parinti-plecati-in-strainatate/afis-copii-cu-parinti-plecati.jpg

 

În fișierele atașate mai jos veți putea găsi actul normativ integral și modelul notificării pe care părintele care exercită singur autoritatea părintească sau cel mai care locuiește copilul îl va completa și înregistra la Direcția de Asistență Socială atunci când ia decizia de a pleca la muncă în străinătate. Facem precizarea că notificarea intenției la Direcția de Asistență Socială de la domiciliu se face cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi efectiv țara. Notificării i se anexează copie a actului de identitate, copie a certificatului de naștere al copilului sau copiilor și copie a actului de identitate a persoanei desemnate să se ocupe de întreținerea copilului pe perioada absenței părintelui sau a părinților.   
 

Documente
INFORMĂRI / ȘTIRI
Specialiștii Direcției de Asistență Socială au prezentat întreaga procedură aplicată, instrumentele de lucru folosite și discuțiile au vizat inclusiv prezentarea a diferite situații ce apar în teren.
Întâlnirea îi are ca moderatori pe specialiștii Direcției de Asistență Socială Satu Mare - formator Monica Popescu - șef Birou Protecție Socială - și are rolul de a-i familiariza pe cei prezenți cu procedura folosită, instrumentele de lucru. Se vor aborda aspecte întâlnite în diferite cazuri. 
Din totalul de anul acesta, 31 de copii au ambii părinți plecați la muncă în străinătate, 42 de copii au părintele unic susținător peste granițe, iar 381 de copii au unul dintre părinți plecați. Conform datelor statistice, la nivel de municipiu Satu Mare niciun copil nu a revenit în țară după o perioadă de migrație mai mare de un an. 
Politica de Cookie